دوشنبه, 5 تير 1396 English          

پیوندهای مفید






















مناسبتها


اخبار روابط عمومی دانشگاهچاپ...Xml...
روابط عمومی 


نشریه خبری روابط عمومی
دوره سوم.سال دوم{از مهر 1394 تا......}
     
************************************************************************
دوره سوم.سال اول{از مهر 1393 تا شهریور 1394}
         
         
************************************************************************
 دوره دوم.سال اول{از فروردین 1391 تا اردیبهشت 1392}
   
************************************************************************
دوره اول.سال اول{ازفروردین 1388 تا شهریور 1388}
   



پیوندهای مفید



پیوندهای مفید

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8