پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معماری کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 ریزعملهای منطقی کارشناسی مهندس رضایی زارع اول (مجازی) دانلود
2 ریزعملهای shift کارشناسی مهندس رضایی زارع دوم (مجازی) دانلود
3 طراحی کامپیوتر پایه کارشناسی مهندس رضایی زارع سوم (مجازی) دانلود
4 طراحی کامپیوتر پایه کارشناسی مهندس رضایی زارع چهارم (مجازی) دانلود
5 طراحی کامپیوتر پایه کارشناسی مهندس رضایی زارع پنجم (مجازی) دانلود
6 طراحی کامپیوتر پایه کارشناسی مهندس رضایی زارع ششم (مجازی) دانلود
7 طراحی کامپیوتر پایه کارشناسی مهندس رضایی زارع هفتم (مجازی) دانلود
8 طراحی کامپیوتر پایه + پروژه کارشناسی مهندس رضایی زارع هشتم (مجازی) دانلود
9 کنترل ریز برنامه نویسی کارشناسی مهندس رضایی زارع نهم (مجازی) دانلود
10 کنترل ریز برنامه نویسی کارشناسی مهندس رضایی زارع دهم (مجازی) دانلود
11 کنترل ریز برنامه نویسی کارشناسی مهندس رضایی زارع یازدهم (مجازی) دانلود
12 cpu با بانک رجیستری- سازمان پشته کارشناسی مهندس رضایی زارع دوازدهم (مجازی) دانلود
13 CPU با سازمان پشته کارشناسی مهندس رضایی زارع سیزدهم (مجازی) دانلود
14 قالب دستورالعملها و روشهای آدرس دهی+ HW کارشناسی مهندس رضایی زارع چهاردهم (مجازی) دانلود
15 پردازش خط لوله کارشناسی مهندس رضایی زارع پانزدهم (مجازی) دانلود
16 پردازش خط لوله کارشناسی مهندس رضایی زارع شانزدهم (مجازی) دانلود
17 الگوریتمهای محاسباتی کارشناسی مهندس رضایی زارع هفددهم (مجازی) دانلود
18 الگوریتمهای محاسباتی کارشناسی مهندس رضایی زارع هجدهم (مجازی) دانلود
19 I/O کارشناسی مهندس رضایی زارع نوزدهم (مجازی) دانلود
20 I/O کارشناسی مهندس رضایی زارع بیستم (مجازی) دانلود
21 حافظه کارشناسی مهندس رضایی زارع بیست و یکم (مجازی) دانلود
22 حافظه + HW کارشناسی مهندس رضایی زارع بیست و دوم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 انواع port و قوانین آن کارشناسی مهندس رضایی زارع اول (مجازی) دانلود
2 طراحی در سطح دروازه های منطقی کارشناسی مهندس رضایی زارع دوم (مجازی) دانلود
3 طراحی در سطح گیتهای منطقی کارشناسی مهندس رضایی زارع سوم (مجازی) دانلود
4 طراحی در سطح گیتهای منطقی کارشناسی مهندس رضایی زارع چهارم (مجازی) دانلود
5 طراحی در سطح گیتهای منطقی کارشناسی مهندس رضایی زارع پنجم (مجازی) دانلود
6 طراحی در سطح انتقال داده کارشناسی مهندس رضایی زارع ششم (مجازی) دانلود
7 طراحی در سطح انتقال داده کارشناسی مهندس رضایی زارع هفتم (مجازی) دانلود
8 طراحی در سطح انتقال داده کارشناسی مهندس رضایی زارع هشتم (مجازی) دانلود
9 طراحی در سطح انتقال داده کارشناسی مهندس رضایی زارع نهم (مجازی) دانلود
10 طراحی UDP کارشناسی مهندس رضایی زارع دهم (مجازی) دانلود
11 طراحی UDP کارشناسی مهندس رضایی زارع یازدهم (مجازی) دانلود
12 طراحی UDP کارشناسی مهندس رضایی زارع دوازدهم (مجازی) دانلود
13 طراحی در سطح رفتاری کارشناسی مهندس رضایی زارع سیزدهم (مجازی) دانلود
14 طراحی در سطح رفتاری کارشناسی مهندس رضایی زارع چهاردهم (مجازی) دانلود
15 طراحی در سطح رفتاری کارشناسی مهندس رضایی زارع پانزدهم (مجازی) دانلود
16 توابع : task کارشناسی مهندس رضایی زارع شانزدهم (مجازی) دانلود
17 توابع : function کارشناسی مهندس رضایی زارع هفدهم (مجازی) دانلود
18 طراحی ماشین حالت کارشناسی مهندس رضایی زارع هجدهم (مجازی) دانلود
19 طراحی ماشین حالت کارشناسی مهندس رضایی زارع نوزدهم (مجازی) دانلود
20 طراحی ماشین حالت + پروژه کارشناسی مهندس رضایی زارع بیستم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

شبکه های کامپیوتری - گروه مهندسی کامپیوتر
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مدل IP/T کارشناسی مهندس رضایی زارع اول (مجازی) دانلود
2 لایه فیزیکی کارشناسی مهندس رضایی زارع دوم (مجازی) دانلود
3 لایه فیزیکی کارشناسی مهندس رضایی زارع سوم (مجازی) دانلود
4 لایه فیزیکی کارشناسی مهندس رضایی زارع چهارم (مجازی) دانلود
5 لایه فیزیکی کارشناسی مهندس رضایی زارع پنجم (مجازی) دانلود
6 لایه فیزیکی کارشناسی مهندس رضایی زارع ششم (مجازی) دانلود
7 لایه شبکه کارشناسی مهندس رضایی زارع هفتم (مجازی) دانلود
8 لایه شبکه کارشناسی مهندس رضایی زارع هشتم (مجازی) دانلود
9 لایه شبکه کارشناسی مهندس رضایی زارع نهم (مجازی) دانلود
10 لایه شبکه کارشناسی مهندس رضایی زارع دهم (مجازی) دانلود
11 مسیریابی کارشناسی مهندس رضایی زارع یازدهم (مجازی) دانلود
12 مسیریابی کارشناسی مهندس رضایی زارع دوازدهم (مجازی) دانلود
13 مسیریابی کارشناسی مهندس رضایی زارع سیزدهم (مجازی) دانلود
14 لایه انتقال + HW کارشناسی مهندس رضایی زارع چهاردهم (مجازی) دانلود
15 لایه انتقال کارشناسی مهندس رضایی زارع پانزدهم (مجازی) دانلود
16 لایه انتقال کارشناسی مهندس رضایی زارع شانزدهم (مجازی) دانلود
17 سوکت کارشناسی مهندس رضایی زارع هفدهم (مجازی) دانلود
18 DNS و لایه کاربرد + پروژه کارشناسی مهندس رضایی زارع هجدهم (مجازی) دانلود
19 DNS و لایه کاربرد کارشناسی مهندس رضایی زارع نوزدهم (مجازی) دانلود
20 DNS و لایه کاربرد کارشناسی مهندس رضایی زارع بیستم (مجازی) دانلود


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0