ارتباط با ما

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

آدرس: خوزستان - بهبهان –  دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

کدپستی: 47189-63616

تلفن: 52721191- 52721230 -061

رياست دانشگاه

تلفن: 52732002-52732001-061

فاکس: 52729969-061

آدرس پستی: ساختمان مرکزی - دفتر رياست دانشگاه

آدرس پست الکترونیک: info@bkatu.ac.ir

معاونت اداری،مالی و مدیریت منابع

تلفن: 52721489-061

فاکس: 52729969-061

آدرس پستی: ساختمان مرکزی - معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

آدرس پست الكترونيك: 

معاونت آموزشی و پژوهشی

تلفن: 52721488-061

فاکس: 52721488-061

آدرس پستی: ساختمان پردیس علم و فناوری - طبقه اول - معاونت آموزشی و پژوهشی

آدرس پست الكترونيك: 

معاونت دانشجویی

تلفن: 52721190-061

فاکس: 52721190-061

آدرس پستی: ساختمان دانشکده برق و کامپیوتر - طبقه همکف - معاونت دانشجویی

آدرس پست الكترونيك: khadamaterefahi@yahoo.com


مدیریت امور فرهنگی و
 اجتماعی

تلفن: 52734782-061

فاکس: 52734782-061

آدرس پستی: ساختمان دانشکده برق و کامپیوتر - طبقه همکف - دفتر مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

آدرس پست الكترونيك:   farhangi@bkatu.ac.ir

روابط عمومی

تلفن: 52734781-061

فاکس: 52734781-061

آدرس پستی: ساختمان دانشکده برق و کامپیوتر - طبقه اول -دفتر روابط عمومی

آدرس پست الكترونيك: public.relations@bkatu.ac.ir6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0