پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پلاستیسته و تغییر شکل علمی فلزات- گروه مهندسی مکانیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 بررسی شکل دهی فلزات از نظر متالوژی کارشناسی دکتر صفدریان اول (مجازی) دانلود
2 تنش- کرنش کارشناسی دکتر صفدریان دوم (مجازی) دانلود
3 معرفی مدل هاي کارسختی-1 کارشناسی دکتر صفدریان سوم (مجازی) دانلود
4 معرفی مدل هاي کارسختی-2 کارشناسی دکتر صفدریان چهارم (مجازی) دانلود
5 مدل های کارسختی- مثال کارشناسی دکتر صفدریان پنجم (مجازی) دانلود
6 ناهمسانگردی کارشناسی دکتر صفدریان ششم (مجازی) دانلود
7 معیارهای تسلیم کارشناسی دکتر صفدریان هفتم (مجازی) دانلود
8 روابط تنش کرنش در ناحیه پلاستیک کارشناسی دکتر صفدریان هشتم (مجازی) دانلود
9 اصول محاسبات فرآیندهای شکل دهی فلزات-روش کار ایده آل کارشناسی دکتر صفدریان نهم (مجازی) دانلود
10 اصول محاسبات فرآیندهای شکل دهی فلزات- روش تختال کارشناسی دکتر صفدریان دهم (مجازی) دانلود
11 اصول محاسبات فرآیندهای شکل دهی فلزات- روش تختال کارشناسی دکتر صفدریان یازدهم (مجازی) دانلود
12 اصول محاسبات فرآیندهای شکل دهی فلزات- روش تختال کارشناسی دکتر صفدریان دوازدهم (مجازی) دانلود
14 فرآیند فورج - 1 کارشناسی دکتر صفدریان سیزدهم (مجازی) دانلود
15 فرآیند فورج - 2 کارشناسی دکتر صفدریان چهاردهم (مجازی) دانلود
16 فرآیند فورج - 3 کارشناسی دکتر صفدریان پانزدهم (مجازی) دانلود
17 فرآیند فورج - 4 کارشناسی دکتر صفدریان شانزدهم (مجازی) دانلود
18 فرآیند فورج - 5 کارشناسی دکتر صفدریان هفدهم (مجازی) دانلود
19 تمرین سری اول کارشناسی دکتر صفدریان - دانلود
20 تمرین سری دوم کارشناسی دکتر صفدریان - دانلود
21 فرآیند نورد - 1 کارشناسی دکتر صفدریان هجدهم (مجازی) دانلود
22 فرآیند نورد - 2 کارشناسی دکتر صفدریان نوزدهم (مجازی) دانلود
23 فرآیند کشش لوله کارشناسی دکتر صفدریان بیستم (مجازی) دانلود
24 کشش لوله کارشناسی دکتر صفدریان بیست و یکم (مجازی) دانلود
25 تحلیل فرآیند کشش عمیق - 1 کارشناسی دکتر صفدریان بیست و دوم (مجازی) دانلود
26 تحلیل فرآیند کشش عمیق - 2 کارشناسی دکتر صفدریان بیست و سوم  (مجازی) دانلود
27   کارشناسی دکتر صفدریان بیست و چهارم (مجازی) دانلود
28   کارشناسی دکتر صفدریان بیست و پنجم (مجازی) دانلود
29 جزوه درس پلاستیسته قسمت اول کارشناسی دکتر صفدریان جزوه دانلود
30 جزوه درس پلاستیسته قسمت دوم کارشناسی دکتر صفدریان جزوه دانلود
31 جزوه درس پلاستیسته قسمت سوم کارشناسی دکتر صفدریان جزوه دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

علم مواد - گروه مهندسی مکانیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 انواع سلول واحد در شبکه کریستالی مواد کارشناسی دکتر صفدریان اول (مجازی) -
2 عیوب کریستالی کارشناسی دکتر صفدریان دوم (مجازی) دانلود
3 خواص مکانیکی مواد- 1 کارشناسی دکتر صفدریان سوم (مجازی) دانلود
4 خواص مکانیکی مواد- 2 کارشناسی دکتر صفدریان چهارم (مجازی) دانلود
5 خواص مکانیکی مواد- 3 کارشناسی دکتر صفدریان پنجم (مجازی) دانلود
6 سیستمهای چندفاز ی کارشناسی دکتر صفدریان ششم (مجازی) دانلود
7 سیستمهای چندفازی- 1 کارشناسی دکتر صفدریان هفتم (مجازی) دانلود
8 سیستمهای چندفازی- 2 کارشناسی دکتر صفدریان هشتم (مجازی) دانلود
9 سیستمهای چندفازی- 1 کارشناسی دکتر صفدریان نهم (مجازی) دانلود
10 سیستمهای چندفازی- 2 کارشناسی دکتر صفدریان دهم (مجازی) دانلود
11 سیستمهای چندفازی- 3 کارشناسی دکتر صفدریان یازدهم (مجازی) دانلود
12 سیستمهای چندفازی- 4 کارشناسی دکتر صفدریان دوازدهم (مجازی) دانلود
13 تمرین سری اول کارشناسی دکتر صفدریان - دانلود
14 تمرین سری دوم کارشناسی دکتر صفدریان - دانلود
15 مواد آلیاژی کارشناسی دکتر صفدریان سیزدهم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

طراحی اجزا 1 - گروه مهندسی مکانیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 مروري بر مقاومت مصالح کارشناسی دکتر صفدریان اول (مجازی) دانلود
2 معیارهاي تسلیم-1 کارشناسی دکتر صفدریان دوم (مجازی) -
3 معیارهاي تسلیم-2 کارشناسی دکتر صفدریان سوم (مجازی) دانلود
4 تمرکز تنش کارشناسی دکتر صفدریان چهارم (مجازی) دانلود
5 خستگی- 1 کارشناسی دکتر صفدریان پنجم (مجازی) دانلود
6 خستگی- 2 کارشناسی دکتر صفدریان ششم (مجازی) دانلود
7 خستگی- 3 کارشناسی دکتر صفدریان هفتم (مجازی) دانلود
8 خستگی- 4 کارشناسی دکتر صفدریان هشتم (مجازی) دانلود
9 خستگی- 5 کارشناسی دکتر صفدریان نهم (مجازی) دانلود
10 خستگی- 6 کارشناسی دکتر صفدریان دهم (مجازی) دانلود
11 خستگی- 7 کارشناسی دکتر صفدریان یازدهم (مجازی) دانلود
12 طراحی پیچ- 1 کارشناسی دکتر صفدریان دوازدهم (مجازی) دانلود
13 طراحی پیچ- 2 کارشناسی دکتر صفدریان سیزدهم (مجازی) دانلود
14 طراحی پیچ- 3 کارشناسی دکتر صفدریان چهاردهم (مجازی) دانلود
15 طراحی پیچ- 4 کارشناسی دکتر صفدریان پانزدهم  (مجازی) دانلود
16 طراحی پیچ- 5 کارشناسی دکتر صفدریان شانزدهم (مجازی) دانلود
17 طراحی پیچ- 6 کارشناسی دکتر صفدریان هفدهم (مجازی) دانلود
18 طراحی پیچ- 7 کارشناسی دکتر صفدریان هجدهم (مجازی) دانلود
19 طراحی پیچ- 8 کارشناسی دکتر صفدریان نوزدهم (مجازی) دانلود
20 طراحی جوش - 1 کارشناسی دکتر صفدریان بیستم (مجازی) دانلود
21 طراحی جوش - 2 کارشناسی دکتر صفدریان بیست و یکم (مجازی) دانلود
22 طراحی جوش - 3 کارشناسی دکتر صفدریان بیست و دوم (مجازی) دانلود
23 طراحی جوش- 4 کارشناسی دکتر صفدریان بیست و سوم (مجازی) دانلود
24 طراحی جوش- 5 کارشناسی دکتر صفدریان بیست و چهارم (مجازی) دانلود
25 طراحی فنر - 1 کارشناسی دکتر صفدریان بیست و پنجم (مجازی) دانلود
26 طراحی فنر - 2 کارشناسی دکتر صفدریان بیست و ششم (مجازی) دانلود
27 طراحی فنر - 3 کارشناسی دکتر صفدریان بیست و هفتم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

طراحی اجزا 2- گروه مهندسی مکانیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 طراحی کلاچ ترمز -1 کارشناسی دکتر صفدریان اول (مجازی) دانلود
2 طراحی کلاچ ترمز -2 کارشناسی دکتر صفدریان دوم (مجازی) دانلود
3 طراحی کلاچ ترمز -3 کارشناسی دکتر صفدریان سوم (مجازی) دانلود
4 طراحی چرخدنده ها- 1 کارشناسی دکتر صفدریان چهارم (مجازی) دانلود
5 طراحی چرخدنده ها- 2 کارشناسی دکتر صفدریان پنجم (مجازی) دانلود
6 طراحی چرخدنده ها- 3 کارشناسی دکتر صفدریان ششم (مجازی) دانلود
7 طراحی چرخدنده ها- 4 کارشناسی دکتر صفدریان هفتم (مجازی) دانلود
8 طراحی چرخدنده ها- 5 کارشناسی دکتر صفدریان هشتم (مجازی) دانلود
9 طراحی چرخدنده ها- 6 کارشناسی دکتر صفدریان نهم (مجازی) دانلود
10 طراحی چرخدنده ها- 7 کارشناسی دکتر صفدریان دهم (مجازی) دانلود
11 طراحی یاتاقان های غلتشی کارشناسی دکتر صفدریان یازدهم (مجازی) دانلود
12 طراحی یاتاقان های غلتشی - 2 کارشناسی دکتر صفدریان دوازدهم (مجازی) دانلود
13 طراحی یاتاقان های لغزشی - 1 کارشناسی دکتر صفدریان سیزدهم (مجازی) دانلود
14 طراحی یاتاقان های لغزشی - 2 کارشناسی دکتر صفدریان چهاردهم (مجازی) دانلود
15 طراحی یاتاقان های لغزشی - 3 کارشناسی دکتر صفدریان پانزدهم (مجازی) دانلود
16 جزوه فصل یاتاقان لغزشی کارشناسی دکتر صفدریان - دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

آزمایشگاه مقاومت مصالح - گروه مهندسی مکانیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 آزمایش اول: ازمایش کشش کارشناسی دکتر صفدریان   دانلود
2 داده های ازمایش برای تهیه گزارش کارشناسی دکتر صفدریان   دانلود
3 آزمایش دوم: ازمون شکست کارشناسی دکتر صفدریان   دانلود
4 آزمایش سوم: آزمایش کرنش سنج- آزمون کشش کارشناسی دکتر صفدریان   دانلود
5 نتایج آزمونهای کرنش سنج (کشش- پیچش و خمش) برای تهیه گزارش  کارشناسی دکتر صفدریان   دانلود
6 ازمایش پنجم: آزمایش پیچش الاستیک کارشناسی دکتر صفدریان   دانلود
7 نتایج آزمون پیچش الاستیک کارشناسی دکتر صفدریان   دانلود
8 آزمایش ششم: کرنش سنج- تست خمش کارشناسی دکتر صفدریان   دانلود
9  آزمایش چهارم: آزمایش کرنش سنج- آزمون پیچش کارشناسی دکتر صفدریان   دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0