پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ارزیابی قابلیت خاک ها و  اراضی - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1   کارشناسی  دکتر متشفع اول (مجازی) دانلود
2   کارشناسی  دکتر متشفع دوم (مجازی) دانلود
3 ارزیابی قابلیت اراضی  در دنیا و ایران کارشناسی  دکتر متشفع سوم (مجازی) دانلود
4 محدودیت های مربوط به خاک کارشناسی دکتر متشفع چهارم (مجازی) دانلود
5 محدودیت های  توپوگرافی و فرسایش و محدودیت های زهکشی و خیسی زمین کارشناسی دکتر متشفع پنجم (مجازی) دانلود
6 پایان بحث ارزیابی اراضی ایرانی برای کشت آبی کارشناسی دکتر متشفع ششم (مجازی) دانلود
7 روش ارزیابی اراضی برای استفاده های چند منظوره (آبی، دیم، مرتع و جنگل) کارشناسی دکتر متشفع هفتم (مجازی) دانلود
8 ادامه ی بحث روش ارزیابی اراضی برای استفاده های چند منظوره (آبی، دیم، مرتع و جنگل) کارشناسی دکتر متشفع هشتم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برف و بهمن - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1   کارشناسی ارشد  دکتر متشفع اول (مجازی) دانلود
2   کارشناسی ارشد  دکتر متشفع دوم (مجازی) دانلود
3 بهمن کارشناسی ارشد دکتر متشفع سوم (مجازی) دانلود
4 ادامه ی عوامل موثر بر تشکیل برف و شروع مبحث راه های جلوگیری از بهمن کارشناسی ارشد دکتر متشفع چهارم (مجازی) دانلود
5  ادامه ی مبحث راه های جلوگیری از بهمن کارشناسی ارشد دکتر متشفع پنجم (مجازی) دانلود
6 ادامه ی روش های مکانیکی مهار بهمن و روش های بیولوژیک مهار بهمن کارشناسی ارشد دکتر متشفع ششم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آبخیزداری شهری - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 کلیات آبخیزداری کارشناسی ارشد  دکتر متشفع اول (مجازی) دانلود
2 WATERSHED MANAGEMENT  IN URBAN PERSPECTIVE کارشناسی ارشد  دکتر متشفع دوم (مجازی) دانلود
3 زمین شناسی و آب های سطحی و زیرزمینی در حوزه ی آبخیز شهری- چرخه ی آب در هیدرولوژی شهری کارشناسی ارشد  دکتر متشفع سوم (مجازی) دانلود
4 سیلاب های شهری، انواع آنها و خسارت های ناشی از آن ها کارشناسی ارشد  دکتر متشفع چهارم (مجازی) دانلود
5  ادامه ی بحث سیلاب های شهری - سلامتی انسان ها در شهر و آبخیزداری شهری کارشناسی ارشد  دکتر متشفع پنجم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل شبکه های در مدریت آبخیز - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 حکمرانی مشارکتی حوزه ی آبخیز و ذینفعان حوزه ی آبخیز کارشناسی ارشد  دکتر متشفع اول (مجازی) دانلود
2 معرفی برخی از ویژگی هاي ساختاري شبکه هاي اجتماعی کارشناسی ارشد  دکتر متشفع دوم (مجازی) دانلود
3 معیار هاي مهم در استقرار مدیریت مشارکتی و شبکه اي حوزه هاي آبخیز کارشناسی ارشد  دکتر متشفع سوم (مجازی) دانلود
4 گراف کارشناسی ارشد  دکتر متشفع چهارم (مجازی) دانلود
5 ادامه ی مبحث گراف ها کارشناسی ارشد  دکتر متشفع پنجم (مجازی) دانلود
6 ادامه ی تعاریف و اصطلاحات و ویزگی های اساسی گراف ها کارشناسی ارشد  دکتر متشفع ششم (مجازی) دانلود
7 انواع گراف ها کارشناسی ارشد  دکتر متشفع هفتم (مجازی) دانلود
8 ادامه ی بحث انواع گراف ها کارشناسی ارشد  دکتر متشفع هشتم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قوانین و مدیریت منابع طبیعی - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تاریخچه ی لزوم و ایجاد قوانین کارشناسی ارشد  دکتر متشفع اول (مجازی) دانلود
2 ادامه ی بحث عرف ها و قوانین و وضعیت در دو سده ی گذشته و تحول در مدیریت و قانون گذاری کارشناسی ارشد  دکتر متشفع دوم (مجازی) دانلود
3 تحول وضعیت کارشناسی ارشد  دکتر متشفع سوم (مجازی) دانلود
4 ادامه ی بحث تحول وضعیت کارشناسی ارشد  دکتر متشفع چهارم (مجازی) دانلود
5 دامه ی تحول وضعیت در ایران و مبانی قوانین موجود کارشناسی ارشد  دکتر متشفع پنجم (مجازی) دانلود
6 ادامه ی مبانی قوانین موجود و تعاریف و اصطلاحات کارشناسی ارشد  دکتر متشفع ششم (مجازی) دانلود
7 تعاریف و اصطلاحات و تعاریف از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کارشناسی ارشد  دکتر متشفع هفتم (مجازی) دانلود
8 پایان مبحث تاریخچه مدیریت اداري با توجه به قوانین کارشناسی ارشد  دکتر متشفع هشتم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملیات درس برف و بهمن - گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 چگونگی تشکیل برف کارشناسی ارشد  دکتر متشفع اول (مجازی) دانلود
2 ریزش بهمن و تخریب کارشناسی ارشد  دکتر متشفع دوم (مجازی) دانلود
3 ریزش بهمن پودری و مبارزه سازه ای با ان کارشناسی ارشد دکتر متشفع سوم (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملیات درس ارزیابی قابلیت خاک ها و اراضی- گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1   کارشناسی  دکتر متشفع اول (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملیات درس قوانین و مدیریت منابع طبیعی- گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1   کارشناسی  دکتر متشفع اول (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملیات درس ابخیز داری شهری- گروه مرتع و آبخیزداری
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1   کارشناسی  دکتر متشفع اول (مجازی) دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0