پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تیوری و فناوری ساخت افزاره های نیمه رسانا - گروه مهندسی برق الکترونیک
ردیف
موضوع 
مقطع
 استاد
جلسه لینک
1 تیوری ساخت کارشناسی ارشد دکتر داستانیان اول (مجازی) دانلود
2 تیوری ساخت کارشناسی ارشد دکتر داستانیان دوم (مجازی) دانلود
3 تیوری ساخت کارشناسی ارشد دکتر داستانیان سوم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
  تیوری ساخت کارشناسی ارشد دکتر داستانیان چهارم (مجازی) دانلود
4 فصل سوم کارشناسی ارشد دکتر داستانیان پنجم (مجازی) دانلود
5 فصل چهارم کارشناسی ارشد دکتر داستانیان ششم (مجازی) دانلود
6 فصل پنجم کارشناسی ارشد دکتر داستانیان هفتم (مجازی) دانلود
7 فصل دوم کارشناسی ارشد دکتر داستانیان هشتم (مجازی) دانلود
8 فیزیک قطعه کارشناسی ارشد دکتر داستانیان نهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
9 PN کارشناسی ارشد دکتر داستانیان دهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم
پارت سوم
10 BJT کارشناسی ارشد دکتر داستانیان یازدهم (مجازی) پارت اول
پارت دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0